Amberif Design Award 2019

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji konkursu:

AMBERIF DESIGN AWARD 2019
23. Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii z Bursztynem

Celem i zamierzeniem konkursowym jest promocja bursztynu jako źródła wyrazu artystycznego. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie autorskiej biżuterii artystycznej z bursztynem zainspirowanej tematem konkursowym na dany rok.

Kairos

Rozpoznaj właściwy moment i szybko wykorzystaj okazję! Nie bój się, ani nie wahaj, tylko chwytaj tę szansę! Dodaj skrzydeł swojej myśli, a idealna odpowiedź wpadnie Ci w ręce! Starożytni pitagorejczycy uważali kairos za jedno z najbardziej podstawowych praw rządzących wszechświatem, łączące ze sobą jego dualistyczne cechy. Podążając za nimi, czas daje kairosowi chwile cennej szansy, szczęśliwego trafu i okazji. Tym samym kairos nakazuje, że to, co trzeba powiedzieć, należy powiedzieć we właściwym czasie.

Użycie bursztynu do wyrażenia idei kairosa jest czymś naturalnym. We właściwym momencie kairos był konieczny do zatopienia owada, do uchwycenia go w czasie, a potem trzeba było już tylko cierpliwie czekać. We właściwym momencie odkrywamy bursztyn w pełnej krasie i dojrzałości jego niezwykłych barw.

Targi Amberif zapraszają artystów z całego świata do podzielenia się przez swoje prace własną koncepcją kairosa. Pochwyćcie kairosa, skorzystajcie z okazji i nie pozwólcie zmarnować się chwili. Międzynarodowe jury czeka na Waszą interpretację kairosa.

Barbara Schmidt
kuratorka konkursu


PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW

I. Postanowienia ogólne
 1. Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników Konkursu AMBERIF DESIGN AWARD (zwanego dalej Konkursem), organizowanego przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA (MTG SA) w ramach 26. Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF 2019, zwanych dalej Targami AMBERIF.
 2. Celem konkursu jest promocja bursztynu jako środka wyrazu artystycznego.
 3. Przedmiotem Konkursu jest projekt biżuterii ( dalej Praca ) , w którym bursztyn odgrywa istotną rolę.
 4. Dopuszcza się zastosowanie w Pracach wyłącznie bursztynu naturalnego. Uczestnicy mają natomiast pełną swobodę co do wyboru pozostałych materiałów.
 5. Integralnymi częściami Regulaminu są:
  • a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie.
  • b. Oświadczenie Uczestnika , że jest autorem Prac i właścicielem praw autorskich do zgłoszonych do konkursu Prac - w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
  • c. Oświadczenie Uczestnika , że zgłoszona Praca nie była wcześniej prezentowana/ lub/ i nagradzana .
  • d. Oświadczenie Uczestnika udzielające MTG SA prawa do wykorzystania zgłoszonej Pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych.
II. Warunki Uczestnictwa
 1. Uczestnicy - Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców - projektantów, artystów, studentów. Dopuszcza się udział zespołów projektowych, przy czym członek zespołu nie może jednocześnie uczestniczyć w konkursie indywidualnie. Prace należy zgłaszać wyłącznie pod własnym nazwiskiem lub nazwą zespołu projektowego, przy czym zawsze z podaniem nazwiska autora projektu.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny, przy czym przygotowanie i dostarczenie Prac odbywa się na koszt i ryzyko Uczestnika Konkursu. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do Konkursu. Prace mogą być zwrócone na indywidualną prośbę, wyłącznie na koszt i ryzyko Uczestnika.
 3. Prezentacja prac – akceptowane są wyłącznie prezentacje (2-D) w postaci projektu wykonanego w dowolnej technice graficznej: rysunek, rendering, wizualizacja, albo fotografie gotowego prototypu lub modelu. Każda Praca konkursowa powinna mieć postać jednej planszy o rozmiarach 30x30 cm. Uczestnik Konkursu, jeżeli uzna to za konieczne, dla czytelności Pracy może przedstawić dodatkową planszę o tych samych wymiarach, wyjaśniając detale projektu lub zasadę jego funkcjonowania. Plansze dodatkowe nie będą prezentowane podczas Targów AMBERIF 2019 ani publikowane w katalogu. Wszelkie teksty objaśniające na planszach (o ile takie są niezbędne dla właściwej interpretacji intencji autora) należy przygotować w języku angielskim. Każda plansza musi być czytelnie oznaczo- na w prawym dolnym rogu, sześciocyfrowym kodem (wykluczone jest użycie sześciu cyfr jednakowych). Plansze konkursowe nie mogą zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora Pracy lub miejsca pochodzenia . Prace zawierające takie informacje będą dyskwalifikowane. Do Pracy należy dołączyć wypełniony formularz Zgłoszenia Uczestnictwa, umieszczony w zaklejonej kopercie oznaczonej czytelnie sześciocyfrowym kodem. Prace nadsyłane w innej formie niż prezentacja 2-D będą dyskwalifikowane i nie będą zwracane. Zgłoszenie można dokonać również online na stronie www.amberif.pl
 4. Liczba zgłaszanych Prac do konkursu | Mogą być zgłoszone maksymalnie dwie Prace danego autora, przy czym przez jedną pracę rozumiany jest pojedynczy przedmiot lub zestaw obiektów. Każdej Pracy należy nadać indywidualny sześciocyfrowy kod. W przypadku nadesłania większej ilości prac Uczestnik będzie zdyskwalifikowany.
 5. Oryginał Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z Pracą konkursową , zawierający oświadczenia, o których mowa w pkt. I ust. 5 lit. b,c,d należy nadsyłać do siedziby | MTG SA do dnia 01.02.2019 z dopiskiem AMBERIF DESIGN AWARD.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć w bezpiecznych opakowaniach wykluczających uszkodzenie projektów.
 7. Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa i dostarczenie Prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.
 8. Możliwe jest dostarczenie Prac również w formie elektronicznej (plik tiff lub jpg, 300 dpi) na adres ada@mtgsa.com.pl.
 9. Możliwe jest wypełnienie Zgłoszenia Uczestnictwa w formie elektronicznej.
 10. Nagrodzone Prace oraz prace zakwalifikowane przez Jury zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Targów AMBERIF 2019. MTG SA zastrzega sobie prawo do prezentacji Prac w ramach innych wystaw.
 11. Nagrodzone Prace, Prace zakwalifikowane przez Jury oraz lista wyróżnionych Uczestników Konkursu zostaną opublikowane w katalogu Targów AMBERIF 2019.
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Targów AMBERIF 2019.
 13. Zgłoszone do konkursu Prace nie mogą być wcześniej wystawiane lub nagradzane w innym Konkursie.
 14. Kryteria oceny - przy ocenie Prac Jury weźmie pod uwagę:
  • autorską interpretację tematu
  • wartości funkcjonalne i stylistyczne projektów
  • innowacyjne wykorzystanie bursztynu
 15. Jury i Kurator Konkursu: Prace konkursowe oceniane są przez międzynarodowe Jury powołane przez MTG S.A., Kuratorem Konkursu jest Barbara Schmidt, wykładowca Akademii Designu na Wydziale Rzemiosła Artystycznego w Monachium i Górnej Bawarii. Kurator nie bierze udziału w pracach Jury. Posiedzenie Jury odbędzie się 09.02.2019 r. w siedzibie MTG SA. Prace oceniane są anonimowo (przed ogłoszeniem werdyktu Jury nie zna autorów prac).
 16. Nagrody w konkursie:
  • Nagroda Główna: Prezydenta Miasta Gdańska - 10 000 PLN brutto
  • Nagrody równorzędne:
  • Nagroda Bursztynowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników - 1 kg bursztynu
  • Nagroda Srebrna – 1 kg srebra
 17. W przypadku laureata będącego osobą fizyczną wraz z nagrodą rzeczową przyznana zostanie nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości nagrody brutto. MTG S.A. z pieniężnej części nagrody pobierze kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości brutto otrzymanej nagrody i odprowadzi ją na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego. Inne, niż wskazane w pkt. 17 powyżej podmioty rozliczają same należny podatek dochodowy od otrzymanej nagrody na podstawie zaświadczenia o wartości nagrody, wydanego na życzenie przez MTG S.A.
 18. Jury przyznaje poszczególne Nagrody oraz kwalifikuje Prace do publikacji w Katalogu Targów AMBERIF 2019 i prezentacji na wystawie podczas Targów AMBERIF – do 24 projektów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Żadne odwołania od decyzji Jury nie będą uwzględniane.
 19. MTG SA zastrzegają sobie prawo odwołania Konkursu.
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, listopad 2018

Kontakt:
Sekretarz konkursu – Sylwia Klofczyńska, tel. 58 554 93 44, ada@mtgsa.com.pl
Kurator konkursu – Barbara Schmidt, bs@barbara-schmidt-schmuck.de
Dyrektor projektu AMBERIF – Ewa Rachoń, tel. +48 58 55 49 134, ewa.rachon@mtgsa.com.pl